pišite nam | informacije o spletni strani | najbolj brane novice  
   
 
   
  PRVA STRAN  
  DRUŠTVA UPOKOJENCEV  
  MOJE ZDRAVJE  
  RECEPTI  
  MOJ VRT  
  ZANIMIVOSTI  
  IZLETI  
  ŠPORT IN REKREACIJA  
  ZDRAVA VADBA  
  PRAKTIČNI NASVETI  
  POMOČ, OSKRBA IN VAROVANA STANOVANJA  
  DOMOVI ZA STAREJŠE  
  POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI  
 
Poklicna pokojnina - informativni izračun
četrtek, 16.3.2017
         

Zavarovancu-članu se ob izpolnitvi pogojev, določenih z ZPIZ-2 in pokojninskim načrtom, zagotovi pravica do poklicne pokojnine. Poklicna pokojnina se izplačuje uživalcu poklicne pokojnine v mesečnih zneskih od uveljavitve pravice do poklicne pokojnine, do izpolnitve pogojev za pridobitev starostne pokojnine v obveznem zavarovanju. Za uživalce poklicne pokojnine, ki so pridobili pravico po prvem odstavku 204. člena ZPIZ-2 znaša obdobje prejemanja poklicne pokojnine enako kot znaša razlika med 40 leti pokojninske dobe in dejansko dopolnjeno pokojninsko dobo brez dodane dobe iz naslova vključenosti v poklicno zavarovanje vendar ne dlje, kot do izpolnitve pogojev za pridobitev starostne pokojnine v obveznem zavarovanju.

Obdobje prejemanja poklicne pokojnine traja največ toliko časa, kolikor je zavarovanec-član dopolnil dodane dobe. Izplačevanje poklicne pokojnine se začne pod pogojem, da uživalec poklicne pokojnine ni vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in da po poteku obdobja prejemanja poklicne pokojnine izpolni pogoj za starostno pokojnino v obveznem zavarovanju ali za priznanje pokojnine v skladu z drugim odstavkom 204. člena ZPIZ-2.

Če za uživalca poklicne pokojnine nastopi obveznost vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16. in 17. člena ali četrtega, petega ali šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2, se za čas obveznega zavarovanja poklicna pokojnina ne izplačuje.

Pogoji za pridobitev poklicne pokojnine

Zavarovanec-član pridobi pravico do poklicne pokojnine v skladu s prvim odstavkom 204. člena ZPIZ-2:

 • ko njegova pokojninska doba, skupaj z dodano dobo, znaša 42 let in šest mesecev in
 • ko sredstva, zbrana na njegovem osebnem računu, zadoščajo za izplačevanje poklicne pokojnine.

Zavarovanec-član pridobi pravico do poklicne pokojnine v skladu s tretjim odstavkom 204. člena ZPIZ-2:

 • ko njegova pokojninska doba skupaj z dodano dobo znaša 40 let
 • ko sredstva, zbrana na njegovem osebnem računu, zadoščajo za izplačevanje poklicne pokojnine in
 • ko glede na skupino delovnega mesta doseže naslednjo starost*:
  • za obdobja, ko zavarovanec-član ni upravičen do poklicnega zavarovanja, starost 60 let ali starost iz četrtega ali petega odstavka 27. člena ZPIZ-2,
  • delovno mesto iz 1. skupine, starost 56 let;
  • delovno mesto iz 2. skupine, starost 55 let;
  • delovno mesto iz 3. skupine, starost 54 let;
  • delovno mesto iz 4. skupine, starost 53 let;
  • delovno mesto iz 5. skupine, starost 52 let.

Glede na določeno stopnjo povečanja zavarovalne dobe, ki je veljala ob uveljavitvi ZPIZ-1, so delovna mesta iz petega odstavka 201. člena ZPIZ-2 in prvega odstavka 413. člena ZPIZ-2 razdeljena v naslednje skupine:

Skupina delovnega mesta Povečanje zavarovalne dobe
0 ni povečanja
1
od 12 na 14 mesecev
2
od 12 na 15 mesecev
3
od 12 na 16 mesecev
4
od 12 na 17 mesecev
5
od 12 na 18 mesecev

*V obdobju do 31. decembra 2019 zavarovanec-član, ki dela na delovnem mestu s stopnjo povečanja od 12 na 17 mesecev oz. od 12 na 18 mesecev pridobi pravico do poklicne pokojnine, ko doseže starost 51 let in 6 mesecev oz. 50 let.

Pri izračunu pogoja starosti se upošteva zaokroženo tehtano povprečje starostnih mej, ki veljajo za del poklicnega zavarovanja in zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem. V izračun tehtanega povprečja starostnih mej se vključijo tudi obdobja, ko zavarovanec-član ni delal na delovnih mestih, na katerih je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje in so všteta v njegovo skupno dobo.

Postopek poklicne upokojitve

Zavarovanec-član, ki želi pridobiti informacijo o predvidenem datumu izpolnitve pogojev za poklicno upokojitev, predvidenem obdobju prejemanja poklicne pokojnine ter informativnem znesku poklicne pokojnine, pri Kapitalski družbi v pisni obliki vloži Vlogo za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini

Kadar zavarovanec-član želi uveljaviti pravico do poklicne pokojnine, pri Kapitalski družbi v pisni obliki vloži Zahtevek za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine

V obeh primerih mora zavarovanec-član priložiti izpolnjen obrazec Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Kapitalska družba vsakokratni obrazec vloge za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini in obrazec zahtevka za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine objavi na svoji spletni strani.

Na osnovi prejete Vloge za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini ali Zahtevka za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine Kapitalska družba posreduje Zavodu podatke, ki so potrebni za ugotovitev pravice do poklicne upokojitve, zlasti pa podatke o obdobju, v katerem je bil zavarovanec-član vključen v poklicno zavarovanje, če so bili za to obdobje tudi plačani prispevki. Če so bili prispevki plačani le za del obdobja vključenosti v poklicno zavarovanje, Kapitalska družba sporoči Zavodu le tista obdobja, za katera so bili prispevki plačani. Če za določena obdobja vključenosti v poklicno zavarovanje prispevki niso bili plačani v celoti, Kapitalska družba sporoči Zavodu le sorazmerni del tega obdobja, skladno z deležem plačanih prispevkov.

Kapitalska družba na osnovi podatkov, pridobljenih s strani Zavoda, ugotovi, ali zavarovanec-član izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine po ZPIZ-2 in Pokojninskem načrtu poklicnega zavarovanja, in o izpolnjevanju pogojev obvesti zavarovanca-člana.

V primeru izpolnjevanja pogojev za poklicno upokojitev Kapitalska družba posreduje zavarovancu-članu, ki , ki je zahteval uveljavitev pravice do poklicne pokojnine, informacijo o izpolnjevanju pogojev za pridobitev poklicne pokojnine, ki vsebuje najmanj podatek o predvidenem obdobju prejemanja poklicne pokojnine, informativni znesek odmerjene poklicne pokojnine in Izjavo zavarovanca o uveljavitvi pravice do poklicne pokojnine.

Če se zavarovanec odloči za poklicno upokojitev, mora Kapitalska družba podpisano Izjavo zavarovanca o uveljavitvi pravice do poklicne pokojnine prejeti najkasneje do zadnjega delovnega dne v mesecu, v katerem zavarovanec uveljavlja pravico do poklicne pokojnine.

Podpisano izjavo zavarovance pošlje na naslov: Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.

Na podlagi prejete podpisane Izjave zavarovanca o uveljavitvi pravice do poklicne pokojnine Kapitalska družba zavarovancu-članu izdala Potrdilo o pridobitvi pravic iz poklicnega zavarovanja.

Zavarovanec-član si mora v roku 8 dni od dneva, ko so izpolnjeni pogoji za zavarovanje, to je od dneva pridobitve pravice do poklicne pokojnine sam urediti obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje uživalcu poklicne pokojnine v njegovem imenu in za njegov račun iz sredstev na njegovem osebnem računu mesečno nakazuje Kapitalska družba.

Več lahko preberete tukaj:

Navodila za zavarovance – poklicne upokojence za prijavo v zdravstveno zavarovanje

Poklicna pokojnina se izplačuje 15. dan v mesecu za pretekli mesec. Če 15. dan v mesecu ni delovni dan, se izplačilo izvede naslednji delovni dan. Poklicna pokojnina se prične izplačevati naslednji mesec po poklicni upokojitvi in se izplačuje do izteka obdobja prejemanja poklicne pokojnine,. Kapitalska družba od mesečnega zneska poklicne pokojnine zaračuna strošek izplačila poklicne pokojnine ter obračuna in odvede prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanja. Poklicna pokojnina je obdavčena v skladu s predpisi.

Poklicna pokojnina se izplačuje zavarovancu v mesečnih zneskih.

Višina poklicne pokojnine

Poklicna pokojnina za posamezni koledarski mesec se glede na višino zbranih sredstev na osebnem računu odmeri najmanj v višini starostne pokojnine, ki bi jo zavarovanec-član prejel v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju za 40 let pokojninske dobe, povečane za sredstva prispevka za zdravstveno zavarovanje in stroške upravljavca, vendar največ v višini starostne pokojnine, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, povečane za sredstva prispevka za zdravstveno zavarovanje in stroške upravljavca, če za to zadošča vrednost sredstev na osebnem računu zavarovanca-člana.

Zavarovanec-član lahko izbere poklicno pokojnino v višini med zanj najnižjo poklicno pokojnino ter najvišjo poklicno pokojnino, če je za izbrano poklicno pokojnino vrednost sredstev na njegovem osebnem računu zadostna.

Poklicna pokojnina se za vse koledarske cele mesece odmeri v enaki višini.

Za obdobja, ki so krajša od koledarskega meseca, se poklicna pokojnina odmeri v višini, ki je sorazmerna poklicni pokojnini za posamezni koledarski mesec, in sicer sorazmerno v številu dni obdobja prejemanja poklicne pokojnine glede na število dni celega koledarskega meseca, če za to zadošča vrednost sredstev na osebnem računu zavarovanca-člana.

IZRAČUNInformativni izračun pogojev za poklicno upokojitev


Bodite obveščeni, naročite se na e-novice: tukaj.

Save
Save Save Save Save Save
Upokojitev in pokojnine 2017 - informacije

- Vrni se nazaj na POKOJNINE, FINANCE IN PRAVNI NASVETI

- Vrni se nazaj na PRVO STRAN

Priporočamo ogled naslednjih novic:
  Upokojitev in pokojnine 2017 - informacije
Informacije z zvezi s pokojninami v letu 2017.
sreda, 15.2.2017
 
  Vdovska pokojnina 2017 - pogoji, višina, informacije, komu pripada?
Ali sem upravičena do vdovske pokojnine ...?
torek, 21.2.2017
 
  Starostna pokojnina v letu 2017
Pogoji za starostno upokojitev 2017.
nedelja, 1.1.2017
 
  Obrazci Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Obrazci, namenjenim zavarovancem in zavezancem za ...
ponedeljek, 27.3.2017
 
  Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja - spremembe
Novi Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja se ...
petek, 10.3.2017
 
  Letni dodatek za upokojence 2017
V letu 2017 se bo letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec julij tekočega leta ...
ponedeljek, 6.3.2017
 
  Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
Vsebina in področje zakona.
ponedeljek, 26.2.2018
 
 
 
 


 
Save Save
Anketa
Kaj naredite z ostanki hrane?
  Zavržem jih.
  Pojem jih kasneje.
  Iz njih pripravim novo jed.
  Obroke načrtujem tako, da hrana ne ostaja.
  Z njimi nahranim živali.
   
Št. glasov 51